E-learning om nytt och förbättrat arbetssätt

Behov

Vår kund är en organisation inom transportsektorn som utarbetat ett nytt arbetssätt för att komma tillrätta med allvarliga brister i åtgärder och information till resenärer vid avbrott i trafiken.

Lösning

Vi tog fram en utbildning, som, förutom beskrivningar av de det nya arbetssättet, bland annat innehåller animerade scenarier med fiktiva men realistiska situationer där störningarna allvarligt påverkar de gestaltade resenärerna. Vi belyser problemen och konsekvenserna ur flera resenärers perspektiv för att öka förståelsen hos utbildningens målgrupper för vad olika sätt att agera på kan få för konsekvenser, så att man bättre ska förstå sin roll i processen och vikten av att göra rätt.

E-learning om verksamhet och system

Behov

Vår kund är en stor organisation med verksamheten utspridd över hela landet. Man hade identifierat ett behov av att utbilda en viss yrkesroll – på ett enhetligt sätt – om hur dess verksamhet fungerar och om hur man använder dess systemstöd i olika situationer. Tidigare hade rollen fått sin utbildning på regional nivå, vilket resulterade i variationer i kunskaperna.

Lösning

Utbildningen innehåller rikligt med skärminspelningar från systemet där en berättarröst förklarar och instruerar hur systemstödet ska användas i olika moment. Varje avsnitt avslutas med interaktiva övningar för att säkerställa att kursdeltagaren har hängt med.

Arbetsrätt för arbetsgivare genom e-learning

Behov

Vår kund är en arbetsgivarorganisation som bedriver en omfattande juridisk telefonsupport för sina medlemmar i ärenden som rör arbetsrätt. För att avlasta supporten med rutinärenden ville man ta fram en e-learning i grundläggande arbetsrätt för arbetsgivare eller arbetsgivares representanter, så att supportens experter kan lägga sin arbetstid på mer komplicerade fall.

Lösning

I workshopar med kundens experter utvecklade vi ett e-learningmanus till elva olika moduler om grundläggande arbetsrätt – anställning med och utan olika kollektivavtal, om MBL, olika ledigheter och om att avsluta en anställning.

Utbildningen är tänkt att fungera som ett just-in-time-stöd, som man kan återvända till i de situationer då man behöver fräscha upp sina kunskaper.

Utbildningen installerades i CleverLMS.

Sparsam bilkörning genom e-learning

Behov

Vår kund har flera hundra säljare som tillsammans varje år kör flera varv runt jorden. Som en del i sitt miljö- och hållbarhetsarbete ville kunden utbilda sina säljare i sparsam körning. De standardutbildningar som finns på marknaden var för generella för vår kund.

Lösning

I nära samarbete med kundens projektgrupp tog vi fram en cirka 25 minuter lång e-learning riktad till säljarna. Utbildningen är retoriskt uppbyggd och förklarar steg för steg varför sparsam körning är viktig och vad individen konkret ska göra för att köra mer sparsamt. Utbildningen innehåller en blandning av film, animation, interaktiva övningar och faktadelar.

E-learning för säkrare byggjobbare

Behov

Personer som arbetar i byggbranschen är utsatta för flera arbetsmiljörisker. Vår kund ville ta fram en utbildning med syfte att höja byggjobbarnas kunskap och förståelse för säkerhet och arbetsmiljörisker.

Lösning

Tillsammans med kunden och ämnesexperter från byggbranschen tog vi fram manus för en cirka 45 minuter lång e-learning som riktar sig till byggjobbarna. Utbildningen innehåller en blandning av bland annat filmade intervjuer, faktadelar och interaktiva övningar. Vår kund använder CleverLMS för distribution och uppföljning.

Introduktion för nya medarbetare med e-learning

Behov

Vår kund – ett av Sveriges ledande företag inom måltidsbranschen – hade behov av en tydlig, effektiv och engagerade introduktion för nya medarbetare. Utbildningen skulle öka medarbetarnas förståelse för företagets verksamhet, kunder, organisation, vision och värdeord.

Lösning

I nära samarbete med kundens projektgrupp tog vi fram en e-learning som består av film, animation, interaktiva övningar och faktadelar. Utbildningen tar cirka 40 minuter att gå igenom, och säkerställer att nya medarbetare får en bra start på sitt nya jobb.

E-learning om säkerhet och hälsa i arbetet

Behov

Vår kund – ett företag med en unik och bitvis riskfylld verksamhet – var i behov av en utbildning om arbetsmiljö och säkerhet. Utbildningen skulle öka medarbetarnas riskmedvetenhet, så att alla anställda skulle kunna genomföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt.

Lösning

I samarbete med kundens experter utvecklade vi en entimmes e-learning som på ett sakligt och pedagogiskt sätt behandlade ämnen som arbetsmiljöarbete, rutiner, riskbedömningar, allvarliga händelser, sekretess, stress och hälsa. Text och film blandades med frågor, där de anställda med jämna mellanrum kunde kontrollera att de hängt med.

Säkerhet i järnvägstunnlar

Behov

Trafikverket behövde en allmän introduktionsutbildning för att ge en mängd olika målgrupper – bland annat de egna anställda, räddningstjänsten, polisen och järnvägsföretagen – inledande information om järnvägstunnlarna Hallandsåstunneln, Citytunneln och Citybanan.

Lösning

Tillsammans med kunden tog vi fram en 30 minuter lång e-learning, där text och bild varvades med film, animeringar och interaktiva element. Fokus låg framför allt på risker och säkerhet i tunnlarna, liksom på vad olika aktörer gör i olika lägen. I utbildningen får man bland annat möta företrädare för de olika målgrupperna, som berättar om hur man som enskild person kan bidra till säkerheten.

E-learning om social arbetsmiljö

Behov

Sista mars 2016 började nya arbetsmiljöföreskrifter, om organisatorisk och social arbetsmiljö, att gälla. Inom hotell- och restaurangbranschen hade man ett behov av en förtydligande utbildning, som förklarar vad all personal och alla chefer ska göra, för att leva upp till lagkraven. Tonvikten skulle läggas på kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Lösning

Ett stort antal telefonintervjuer, med medarbetare, arbetsledare och chefer i olika delar av branschen, gav oss en god förförståelse för branschens sociala arbetsmiljöproblem. I workshopar med vår kund, Prevent, och branschens parter utvecklade vi därefter utbildningen, som utgörs av dramatiserad film, intervjuer, animationer och interaktiva övningar.

Utbildning av återförsäljare

Behov

Vår kund har behov av att utbilda tusentals återförsäljare som är spridda runt om i landet. Utbildningsbehovet är brett, och handlar bland annat om rutiner och regler kring försäljningsprocessen – men också produktkunskap.

Lösning

Tillsammans med flera olika projektgrupper hos kunden utvecklade vi en mängd e-learningkurser riktade till olika målgrupper och med olika innehåll. Utbildningarna har ett stort inslag av dramatiserad film, animeringar och interaktiva övningar. Kunden anlitar oss för drift av utbildningarna. Administration och uppföljning sköts via CleverLMS.

E-learning för butiksanställda

Behov

En kund inom detaljhandeln behövde en utbildning som skulle ge alla anställda god kännedom om företagets vision, affärsidé, värdeord och försäljningsfilosofi. Utbildningen skulle också visa hur man som anställd omsätter kunskaperna i praktiken, i mötet med kunderna. Dessutom skulle det ingå en frågesport, där de anställda kunde tävla mot varandra genom att placera sig så bra som möjligt på en topplista. Utbildningen behövdes på både svenska, tyska och finska.

Lösning

Utifrån input från kunden tog vi fram en inbjudande och inspirerande e-learning med många interaktiva inslag och praktiska tips. För att alla anställda skulle känna sig representerade gjorde vi filmade intervjuer med medarbetare från både Sverige, Tyskland och Finland. Vi utvecklade också en lättsam frågesport med specifika frågor för varje land, och hela utbildningen översattes till alla tre språken.

E-utbildning om offentlighet och sekretess

Behov

Vår kund, Regeringskansliet, hade för utrikesförvaltningens räkning ett behov av en e-utbildning om hur man som myndighet ska hantera handlingar, så att man korrekt och effektivt kan följa offentlighetsprincipen och därmed uppfylla handlingsoffentligheten.

Lösning

Tillsammans med kundens sakkunniga tog vi fram manus och grafik och producerade utbildningen i det tekniska format som kunden önskade. Utbildningen går igenom alla typer av handlingar och förfaranden vid diarieföring och sekretessprövning och avslutas med ett antal interaktiva fallstudier, där den förvärvade kunskapen ska tillämpas.

Webbaserad introduktionsutbildning

Behov

Personalen på landets återvinningscentraler behöver breda kunskaper om bland annat sortering, återvinning, kundbemötande och säkerhet i arbetet. Vi fick i uppdrag av branschorganisationen att producera en webbaserad introduktionsutbildning som behandlar just detta.

Lösning

Tillsammans med ämnesexperter från branschen tog vi fram en cirka en timme lång webbaserad introduktionsutbildning. Utbildningen består av en blandning av film, animering och interaktiva övningar. Här kan du se en trailer för utbildningen som kunden lagt upp på YouTube.

E-utbildning om schemaläggning

Behov

Inför lanseringen av ett nytt system för att schemalägga konsulter hade vår kund behov av att utbilda sina konsultchefer, som finns spridda över hela landet. För att lanseringen skulle lyckas fick CleverLearning i uppdrag att ta fram en e-learningkurs.

Lösning

CleverLearning satte sig in i hur det nya systemet fungerar och skrev ett manus till utbildningen, som sedan granskades av kundens systemexperter. Därefter producerade vi en steg för steg-utbildning som tydligt visar hur konsultcheferna ska utföra olika arbetsuppgifter i systemet.

E-learning om hållbar utveckling

Behov

Vår kund är en internationell organisation som vill utbilda människor världen över om hållbar utveckling – vad det är, varför det är viktigt och hur vi kan göra för att uppnå ett hållbart samhälle. Eftersom målgruppen är mycket bred och geografiskt utspridd är det viktigt att utbildningen kan fungera i olika miljöer och i olika kulturella kontexter.

Lösning

Tillsammans med kundens ämnesexperter tog vi fram en webbaserad utbildning som på ett lättbegripligt och engagerande sätt introducerar begreppet hållbar utveckling och presenterar olika sätt att nå målet. Utbildningen består av en blandning av fakta, animationer, interaktiva övningar och inspirerande exempel. Utbildningen levererades på engelska och svenska – och är förberedd för översättning till vilket språk som helst.

Miljöutbildning

Behov

Vår kund vill ta fram en kurs för att förbättra kunskaperna om miljö och hållbar utveckling hos alla sina medarbetare. Kursen ska öka deras förståelse för hur jorden fungerar och informera dem om läget på jorden just nu. Kunden vill också öka medvetenheten om hur den egna livsstilen påverkar miljön och vad den egna organisationen gör inom miljöområdet. Tusentals personer berörs av utbildningen.

Lösning

Tillsammans med kunden tog vi fram två e-learningkurser – en för samtliga medarbetare och en för alla chefer. Utbildningen för samtliga medarbetare är en grundkurs på 90 minuter som består av en blandning av filmer, animationer, fakta och interaktiva inslag. Utbildningen för chefer är 30 minuter lång och fungerar som en introduktion till hur man kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen.

Introduktionsutbildning för nyanställda

Behov

Vår kund är ett växande företag i en expansiv bransch. Man har ett behov av att kvalitetssäkra och effektivisera introduktionen av nya medarbetare.

Lösning

Tillsammans med kundens projektgrupp tog vi fram en cirka 40 minuter lång introduktionsutbildning. Utbildningen behandlar bland annat företagets affärsidé, värderingar, kunder och arbetssätt. I utbildningen får den nyanställda också möta kollegor från olika delar av organisationen som berättar om sina arbetsuppgifter och sin syn på företaget.

Säkerhetsutbildning för entreprenörer

Behov

I många sammanhang är goda kunskaper om risker, rutiner och regler avgörande för att man ska kunna arbeta på ett säkert sätt. Vår kund har många entreprenörer som ska utföra arbeten i farliga miljöer, och behöver därför kunna erbjuda utbildning på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Lösning

Tillsammans med vår kund tog vi fram en cirka 45 minuter lång säkerhetsutbildning på engelska och svenska. Utbildningen behandlar på ett tydligt och lättbegripligt sätt de regler och rutiner som alla på arbetsplatsen måste känna till och följa. Genom olika typer av interaktiva övningar får den som går igenom utbildningen ett kvitto på sina kunskaper. Utbildningen distribueras och följs upp via CleverLMS.

Konceptutbildning inom omsorg

Behov

Vår kund hade behov av att förmedla ett av sina koncept till alla sina omsorgsmedarbetare. Utbildningen skulle vara övergripande, men samtidigt anpassad till kundens olika målgrupper.

Lösning

Tillsammans med en projektgrupp hos kunden skapade vi en 20-minuters e-learning där vi varvade interaktiva övningar med film och frågeställningar att fundera över. Användarna kan gå igenom resultatet av slutprovet antingen på egen hand eller tillsammans i grupp.

E-learning om dokument- och ärendehantering

Behov

Vår kund har infört ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem - baserat på SharePoint. Kunden behöver ta fram en grundläggande utbildning som riktar sig till alla handläggare - så att de känner sig trygga i att börja använda systemet.

Lösning

Lösningen blev en bred introduktionsutbildning som handlar dels om verksamhetsreglerna kring dokument- och ärendehanteringen, dels om hur man praktiskt utför olika arbetsuppgifter i systemet. Innehållet presenteras på olika sätt - i exempelvis animerade filmer, texter, bilder, interaktiva övningar, videofilmer och skärmfilmer.

Omarbetning av lärarledd utbildning till e-learning

Behov

Vår kund är en branschorganisation som hade ett behov av att göra om en befintlig utbildning till e-learning för att på så sätt kunna tillgängliggöra utbildningen för sina förtroendevalda ute i landet - en introducerande utbildning om deras organisations huvudområde.

Lösning

Tillsammans med branschorganisationens respektive experter arbetade vi om och fram ett underlag. Vi analyserade utbildningsbehovet, definierade utbildningsmålen och målgruppsanpassade utbildningen. Resultatet blev en webbaserad utbildning på 90 minuter med en filmad skådespelare som guidar användaren igenom faktamaterial, ett flertal övningar och filmer.

Blended learning för att introducera projektledare

Behov

Vår kund har behov av att ge nya projektledare en rollspecifik introduktionsutbildning. För att utreda hur utbildningen skulle läggas upp blev vi anlitade att göra en förstudie. E-learning, lärarleddkurs eller en blandning?

Lösning

Förstudiens slutsats var att så kallad blended learning bäst matchade behoven. I nästa steg fick vi i uppdrag att producera en två timmar lång e-learning som behandlar faktastoffet och förbereder deltagarna inför en lärarledd dag. Vi fick också i uppdrag att producera upplägg, underlag och lärarhandledning för den lärarledda dagen som fokuserar på reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

E-utbildning om intranätet

Behov

Vår kund har behov av att presentera nyheter i sitt intranät samt säkerställa att alla användare får inblick i hur intranätets ytor och funktioner ska användas.

Lösning

På kort tid utvecklade vi en intranätsutbildning åt vår kund. Lösningen består av en animerad film som varvas med skärminspelningar från systemet. Genom animerade sekvenser i systemets vyer, ordnade efter de vanligaste arbetsuppgifterna, visas också handgripligen hur man hanterar systemet och navigerar i det.

E-learning för att informera om ledningssystemet

Behov

Vår kund har ett ledningssystem som bland annat beskriver processer och arbetssätt. Alla anställda behöver känna till ledningssystemet och på vilket sätt ledningssystemet kan vara till hjälp i arbetet.

Lösning

Tillsammans med kundens ansvariga för ledningssystemet tog vi fram en e-learning som tar 20 minuter att gå igenom. Ledningssystemet och dess processer presenteras med hjälp av överskådliga animeringar. Utbildningen innehåller också skärminspelningar som visar hur man använder ledningssystemets verktyg på intranätet.

Säkerhetsutbildning för vägentreprenörer

Behov

Vår kund har behov av repetitionsutbildning för entreprenörer som arbetar i kundens komplexa väganläggningar. Alla som ska arbeta i väganläggningarna måste vart tredje år repetera grundläggande ordnings- och skyddsregler, för att få behörighet till inpassering. Eftersom entreprenörerna är geografiskt spridda, och kan behöva gå igenom utbildningen vid varierande tidpunkter, valdes e-learning som utbildningsform.

Lösning

Vi tog fram en e-learning som fungerar som en repetition av den lärarledda utbildningen. E-learningen består av flera delar där en introducerande del är obligatorisk för alla, medan respektive väganläggning presenteras i egna fristående delar, där användaren väljer del beroende på vilken behörighet han eller hon behöver. Varje del innehåller många interaktiva övningar, så att användaren kan kontrollera sina egna kunskaper.

Arbetsmiljö - för chef och medarbetare

Behov

Vår kund efterfrågade en utbildning som kunde lyfta upp och synliggöra företagets arbetsmiljöfrågor internt. Och i och med det flytta ut information från intranätet in i utbildningen så att det blev lättare att hitta och mer tillgängligt. Deras önskan var att utbildningen skulle ha en grundläggande del, som vände sig till alla anställda, och en fördjupande del som främst var riktad till chefer.

Lösning

Vi tog fram en e-learning som visade på rättigheter och skyldigheter kring arbetsmiljö dels på ett personligt plan men också i samverkan med kollegor på arbetsplatsen. I delen som riktade sig till chefer la vi vikt vid ansvarsfördelning och iscensatte ett chefsscenario. Övningar varvades med teori och filmade inslag från deras verksamhet. Utbildningen avslutades med ett kunskapstest.

E-learning med tillhörande mobilapp

Behov

Vår kund, en stor myndighet, har behov av att utbilda sin personal i första hjälpen. Utbildningen ska kunna genomföras enskilt hemifrån, på arbetsplatsen, under ledning av lärare, men också via mobiltelefonen.

Lösning

Vi utvecklade dels en e-learning för användning på dator och dels en app för användning på mobila enheter. E-learningen innehåller mycket video, animeringar och interaktiva övningar. Den mobila appen är, avseende navigation och presentation, anpassad till mobilt lärande och kan användas som ett komplement, ett just in time-stöd, och som faktabank, för repetition och fördjupning av kunskaperna.

E-learning om hot och våld

Behov

Vår kund, Prevent, hade tillsammans med Visita, HRF och Unionen uppmärksammat ett behov hos anställda i besöksnäringen - att kunna hantera osäkerheten kring hot- och våldssituationer på jobbet. De behövde helt enkelt en fördjupning av sin tidigare utbildning www.bättrevardag.nu som fokuserade på arbetsmiljö generellt.

Lösning

Vi tog fram en e-learning med fokus på hot och våld på jobbet. Syftet var att ge verktyg för att lära sig hantera obehagliga och hotfulla situationer men också, med hjälp av ökad självkännedom, kunna undvika att de uppstår. Resultatet blev www.säkervardag.nu - en utbildning i illustrerat manér fyllt med film, övningar och intervjuer som avslutas med ett kunskapstest. Utbildningen distribueras med hjälp av CleverLMS.

SharePoint-utbildning för redaktörer

Behov

Vår kund har hundratals medarbetare som ska bli intranätredaktörer i ett nytt intranät. Det nya intranätet är uppbyggt i Microsoftplattformen SharePoint. De blivande redaktörerna behöver därför kunskap om hur intranätet är strukturerat, vilka funktioner som finns och hur de används.

Lösning

I en 45 minuter lång webbaserad utbildning introducerar vi den nya SharePoint-baserade intranätplattformen. Utbildningen innehåller animerade översikter som förklarar hur intranätet är strukturerat, var olika typer av information ska finnas - och vilken nytta de nya funktionerna har. Utbildningen innehåller också en mängd instruktionsfilmer som steg-för-steg visar hur man som redaktör fyller intranätet med innehåll.

Arbetsmiljö för arbetsledare

Behov

Vår kund har hundratals chefer runt om i landet med ett delegerat arbetsmiljöansvar. För att cheferna ska kunna ta emot det delegerade arbetsmiljöansvaret behöver de utbildning om arbetsmiljölagen och vad det delegerade arbetsmiljöansvaret innebär.

Lösning

Tillsammans med kundens arbetsmiljöansvarige tog vi fram en e-learning som dels introducerar arbetsmiljöarbete ur ett brett perspektiv - men som också på ett tydligt sätt pekar ut lagkraven och chefens ansvar för arbetsmiljön. Utbildningen består av en blandning av teoretiska genomgångar och kunskapsfrågor och avslutas med ett kunskapsprov. Utbildningen distribueras med hjälp av CleverLMS.

E-learning som stöd i verksamhetsförändring

Behov

Vår kund, som ägs gemensamt av företagen i en viss bransch, har utvecklat en ny organisation och ett nytt systemstöd för en branschgemensam verksamhet. Tusentals personer runt om i landet behöver kunskap om förändringen - men också praktiska instruktioner som stödjer det nya arbetssättet.

Lösning

Tillsammans med kundens ämnesexperter utvecklade vi på kort tid en webbaserad utbildning som på ett överskådligt och lättillgängligt sätt introducerar förändringen. Utbildningen beskriver det nya arbetssättet och innehåller praktiska instruktioner som underlättar för medarbetarna att göra rätt. I vår leverans ingick även en interaktiv användarhandbok som steg-för-steg visar hur man använder en branschgemensam webbportal.

E-learning för att stödja paradigmskifte i byggandet

Behov

Bygg- och anläggningsbranschen står inför ett paradigmskifte. Traditionella ritningar och CAD-modeller är på väg att ersättas av intelligenta modeller och virtuellt byggande - vilket övergripande kallas BIM. Vår kund har behov av att ge alla medarbetare en gemensam kunskapsbas kring de pågående förändringarna.

Lösning

I en 30 minuters e-learning introducerar vi begreppet BIM. Introduktionen är retoriskt uppbyggd och tar sin början i en historisk överblick: Hur har utvecklingen i branschen sett ut hittills och vart är vi på väg? Vilka krav ställs på oss nu och i framtiden? Därefter introduceras grunderna i BIM ur ett tekniskt perspektiv. Utbildningen avslutas med att kundens högsta chefer i intervjuer ger sin syn på BIM och framtiden.

Här kan du se några filmer ur utbildningen.

E-learning för underleverantörer

Behov

Vår kund är ett allmännyttigt fastighetsbolag som upphandlar många olika hantverkare. Eftersom dessa hantverkare ibland måste gå in i hyresgästernas bostäder och affärslokaler, är det mycket viktigt att de agerar professionellt och i enlighet med fastighetsbolagets uppförandekod. De blir ju då hyresvärdens förlängda arm och representerar alltså hyresvärden inför hyresgästen.

Lösning

I en 15 minuter lång e-learning belyses vikten av förståelse för hyresgästernas perspektiv. Vi får, genom filmade intervjuer med hyresgäster, höra vad de själva tycker är viktigt att tänka på. Och i intervjuer med fastighetsbolagets egna servicetekniker, får vi veta vad som är speciellt viktigt för att åstadkomma ett gott samarbete, mellan dem och de upphandlade hantverkarna.

Utbilda ägarna med e-learning

Behov

Ett av Sveriges största företag inom skogsnäringen har behov att utbilda sina ägare om fördelarna med den kooperativa ägandeformen och den ekonomiska nyttan med att investera i företaget. Eftersom målgruppen består av tusentals personer som är spridda över hela landet är e-learning en passande utbildningsform.

Lösning

På ett lättbegripligt och engagerande sätt förklarar vår e-learning hur företagets ägarmodell fungerar. En animerad 90-sekunders film ger en övergripande introduktion och sammanfattning av kursens innehåll. Därefter förklaras ägarformen, ersättningsmodeller, vinstutbetalningsmodeller med mera, steg för steg, med hjälp av animeringar och interaktiva övningar. Utbildningen distribueras med hjälp av CleverLMS.

Säkerhetsutbildning för räddningstjänsten

Behov

Vår kund äger tre stora vägtunnlar i stockholmregionen och är därmed skyldig att erbjuda räddningstjänsten utbildning om hur tunnlarna är uppbyggda, fungerar och ska angripas vid brand eller olycka. Eftersom räddningstjänstens personal har svårt att komma iväg på lärarledd utbildning valdes e-learning som utbildningsform.

Lösning

I en cirka en timme lång e-learning, introduceras de tre vägtunnlarna. Deras geografiska läge och tekniska konstruktion presenteras med hjälp av 3D-animeringar och film. Steg för steg presenteras också vilken strategi som räddningstjänsten ska använda då en olycka eller brand inträffar i någon av tunnlarna. Utbildningen är flexibel och kan användas både för självstudier och för exempelvis genomgångar i en arbetsgrupp.

Livsmedelshygien för tusentals medarbetare

Behov

Vår kund har tusentals medarbetare runt om i hela landet som hanterar livsmedel. Enligt livsmedelslagen ska de som hanterar livsmedel ha utbildning i livsmedelshygien - och utbildningen ska repeteras regelbundet.

Lösning

I en cirka 45 minuter lång webbaserad utbildning, som uppfyller de krav som ställs på utbildning i livsmedelshygien, behandlas hälsofaror, livsmedelshantering och rutiner i köket. Filmade inslag visar hur olika arbetsmoment utförs på ett korrekt sätt. Kursdeltagarens kunskaper utvärderas i ett kunskapstest i slutet av utbildningen. För att registreras i CleverLMS som godkänd, måste kursdeltagaren klara provet utan några fel.

E-learning om klusterkonventionen

Behov

Inför Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition, ålades Försvarsmakten att utbilda all sin personal om konsekvenserna av detta. Dessutom behöver den personal som ska delta i internationella insatser eller som ska öva med andra länders försvarsmakter, och som då kommer att interagera med länder som inte är bundna till konventionen, veta vad som gäller i varje situation.

Lösning

Med dokumentärfilm, faktatexter, en interaktiv världskarta och ett kunskapsprov presenteras grundkursen, där såväl klusterammunitionens problematik som viktiga passager i konventionstexten tydliggörs. Påbyggnadskursen presenterar dryga tiotalet konkreta intrikata frågeställningar om konventionens tillämpning på fältet, genom interaktiva scenarier som kan användas såväl vid självstudier som vid gruppdiskussioner.

Strategiutbildning för fastighetsbolag

Behov

Ett fastighetsbolag har ett sedan länge pågående strategiskt arbete för att förbli sin regions mest lönsamma och attraktiva hyresvärd. Nu behövde man hjälp med att ta fram en interaktiv och flexibel e-utbildning om strategin för resten av decenniet, för såväl fastighetstekniker som administrativ personal.

Lösning

Ett affärsmässigt tänkande, där kundens upplevelse av trygghet, ordning och god standard kommer främst, utgör utbildningens röda tråd. Via filmade intervjuer med hyresgäster flyttas fokus till kundens perspektiv. Via reflektionsfrågor och konkretiserade interaktiva scenarier, övas tillämpning av organisationens värderingar.

E-learning för kommunanställda

Behov

En kommun hade ett behov av att, till alla anställda inom förvaltningen, sprida kunskap om sitt samverkansavtal och sin löneprocess, för att konkretisera hur och var medarbetarnas delaktighet kanaliseras - från utvecklingssamtal och prestationsvärderingssamtal, över arbetsplatsträff och lokal samverkansgrupp, till förvaltningsråd och central samverkansgrupp.

Lösning

Med utgångspunkt i samverkansavtalet och lagarna om medbestämmande och arbetsmiljö utvecklade CleverLearning utbildningens manus, under ett antal workshops där både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna var representerade. Vi klarlade skillnaderna mellan formell och informell samverkan och vad som avhandlas i vilka mötes- och samtalsfora.

Inspiration för e-utbildare

Behov

Learning Online in the Nordic Armed Forces är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska ländernas försvarsmakter, med syftet att uppmuntra sina respektive kursutvecklare och lärare att i högre utsträckning använda nätet för att organisera kollaborativt lärande - som ett fungerande alternativ till klassrummet. Man behövde finna ett lättillgängligt sätt att nå ut till målgrupperna via Internet.

Lösning

I nära samarbete med den samnordiska projektgruppen utvecklade CleverLearning sju kortare filmer om kollaborativt nätbaserat lärande. Tre av filmerna inspirerar och visar på tillvägagångssätt och verktyg för att organisera detta. De fyra övriga filmerna dokumenterar tillämpningar ute på svenska, norska och finska förband. Filmerna kan ses på YouTube och Facebook.

Stärka varumärket internt och utveckla en inre kultur

Behov

Vår kund, som är en kommun, har behov av att stärka varumärket internt - hos såväl nyanställda som befintliga medarbetare. Bland annat handlar det om att utveckla en stark inre kultur och förståelse för de värden som ska genomsyra verksamheten. Det finns också behov av att öka förståelsen för kommunens uppdrag, mål, vision och organisation.

Lösning

I nära samarbete med kunden tog vi fram en tydlig och förankrad beskrivning av den inre kulturen - och vad den konkret innebär för den enskilde medarbetaren. Med det som utgångspunkt producerade vi en cirka 60 minuter lång e-learning. I utbildningen får nya och befintliga medarbetare en fördjupad och konkretiserad bild av kommunens uppdrag, organisation och värdeord.

Kompetensutveckla tusentals tjänstemän

Behov

Vår kund har behov av att kompetensutveckla tusentals tjänstemän gällande regelverk och arbetssätt. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt och korrekt sätt behöver den enskilde tjänstemannen förståelse för ett komplext sammanhang.

Lösning

Vi arbetade fram manus för två webbaserade utbildningar. Det gjorde vi tillsammans med kundens ämnesexperter under ett antal workshops. Utbildningarna är det första steget i ett så kallat blended-learning-program bestående av tre steg. Det andra steget är lärarledd utbildning och det tredje steget är en examinering. De webbaserade utbildningarna består av en blandning av film, animering och interaktiva kunskapsövningar.

Utbilda i säkerhet och arbetsmiljö med e-learning

Behov

När en viltolycka har inträffat kallas någon av Sveriges cirka 7 000 eftersöksjägare in. Vägar och järnvägar är farliga arbetsmiljöer. Vår kund, Trafikverket, ville därför ta fram en utbildning som syftar till att informera eftersöksjägarna om de risker som finns och ge målgruppen kunskap om vad de själva kan göra för att öka säkerheten.

Lösning

I samarbete med kundens ämnesexperter producerade vi en cirka 60 minuter lång utbildning som är allmänt tillgänglig via Trafikverkets hemsida. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov - och den som klarat provet får ett intyg.

E-learning om säkerhet och arbetsmiljö

Behov

Vägar är farliga arbetsmiljöer. Därför behöver alla de tusentals personer som arbetar på eller nära våra vägar utbildning om de risker som finns och vad de själva kan göra för att minska riskerna.

Lösning

I samarbete med kundens ämnesexperter producerade vi en cirka 60 minuter lång utbildning som är allmänt tillgänglig via Trafikverkets hemsida. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov - och den som klarat provet får ett intyg.

Säkerhetsutbildning som e-learning

Behov

Vår kund vill utveckla säkerhetsmedvetandet hos hela sin personal. Många arbetar i butik, där snatterier, hot och rån förekommer. Därför behövs en säkerhetsutbildning om hur personalen ska agera när sådana situationer uppstår, men även hur de ska hantera brand, informationssäkerhet, intern brottslighet och administrativt svinn.

Lösning

I nära samarbete med kundens säkerhetsenhet producerade vi en engagerande e-learning, med bland annat intervjuer, vittnesmål, sekvenser från övervakningskameror, övningsuppgifter och ett slutprov. Utbildningens innehåll anpassas efter kursdeltagarens befattning och fungerar som årligt återkommande repetitionsutbildning.

Branschintroduktion som e-learning

Behov

Vår kund, en nationell branschorganisation, behövde kvalitetssäkrad och bred introduktion för alla aktörer inom branschen - förtroendevalda politiker, kommunala tjänstemän, teknisk personal och entreprenörer.

Lösning

CleverLearning började med en förstudie för att kartlägga kunskapsbehovet hos de berörda målgrupperna. Utifrån förstudien utvecklade vi en e-learning som ger en bred bild av branschen och dess aktörer och verksamheter.

E-learning för att nå skolungdomar

Behov

Vår kund vill öka kunskapsnivån bland skolungdomar kring miljöeffekterna av avfallshantering och konsumtion. Man vill också öka ungdomarnas förståelse för att deras agerande påverkar miljön och för vad de rent praktiskt ska göra med sitt avfall.

Lösning

I nära samarbete med kunden producerade vi en interaktiv webbplats som riktar sig både till skolungdomar och deras lärare. På sajten finns bland annat kunskaps- och attitydövningar, samt en lärarhandledning med lektionstips.
Prova själv på www.sopskolan.se.

E-learning för fodervärdar

Behov

Försvarsmakten avlar fram schäfervalpar, i syfte att få fram dugliga tjänstehundar. Ņtta veckor gamla placeras valparna ut hos fodervärdar runt om i landet, där de ska tillbringa sina första 1,5 år, i en trygg och gynnsam miljö. Försvarsmakten vill ge fodervärdarna en kvalitetssäkrad utbildning, så att hundarna får en så likartad och bra start i livet som möjligt.

Lösning

Vi utvecklade en omfattande e-learning. Utbildningen består av video och faktatexter som visar, informerar och ger tips om hundens behov, fostran och hälsa samt om vilka krav Försvarsmaktens har på hund och fodervärd. Utbildningen levererades i SCORM-format och installerades i Försvarsmaktens LMS.

Språkutbildning för personalen

Behov

En myndighet har behov av en förberedande grundutbildning i fonetik, grammatik och pragmatik, för den personal som ska inleda språkstudier.

Lösning

Vi producerade en omfattande kurs, med begreppsförklarande delar, rikligt med interaktiva övningar och ett examensprov. Utbildningen levererades i SCORM-format och installerades i kundens LMS.

Säljarintroduktion som e-learning

Behov

Vår kund, en stor leverantör i livsmedelsbranschen, behövde kvalitetssäkra introduktionen för sina nya säljare. Många är säsongsanställda och kunden vill snabbt få upp dem på banan.

Lösning

I en 45 minuter lång e-learning får de nya säljarna en övergripande introduktion till produkterna, marknaden och momenten i det dagliga arbetet ute hos kund. På så sätt får alla samma start och kan vara mer effektiva, när de kommer till nästa steg: att samåka med erfarna säljare.

Utbildningen installerades i CleverLMS

Arbetsledarutbildning om tidrapportering

Behov

Ett förändrat kollektivavtal fick konsekvenser för vår kund, som har hundratals arbetsledare över hela landet. Felaktigt ifyllda tidrapporter orsakar onödiga kostnader för organisationen.

Lösning

Vi producerade en interaktiv utbildning som förklarar bakgrunden till förändringen och dess konsekvenser. Utbildningen innehåller också praktiska avsnitt om tidrapportering, såväl via webben som på papper. Deltagarnas studieresultat rapporteras till CleverLMS, så att kunden kan ta ut statistiska rapporter.

Attitydförändring

Behov

Kunden, en myndighet, ville förändra delar av en målgrupps många gånger konservativa och ogrundat negativa attityd till användandet av en ny teknik.

Lösning

För att skapa intresse och engagemang hos den delvis kritiska målgruppen, tog vi deras kritiska hållning på allvar men satte argumenten i sina rätta sammanhang. På så sätt lyckades vi, genom ett kreativt och lustfyllt användande av e-learning, nå fram till målgruppen utan att förlora i teknisk trovärdighet.

"Outstanding!", sa kunden.

Ekonomiska begrepp som webbaserad utbildning

Behov

I vår kunds organisation finns ett trettiotal större ekonomiska föreningar, som styrs av förtroendevalda medlemmar. Där är olika kapitalbegrepp ständigt föremål för diskussioner. Eftersom de förtroendevalda medlemmarna är lekmän i dessa frågor, ville vår kund erbjuda en grundläggande utbildning, så att medlemmarna kan delta i diskussionerna med tillräcklig grundkunskap.

Lösning

Under bara en månads produktion tog vi, tillsammans med de ekonomiska föreningarnas ämnesexperter, fram en grundläggande utbildning åt vår kund. Lösningen består av ett animerat flöde som introducerar begreppen och sätter dem i sitt sammanhang. I exempel berättar medlemmar hur deras investerade kapital används, omvandlas och ger avkastning i praktiken. Kunden följer upp utbildningens användning i CleverLMS.

Förbättringsarbete med Lean

Behov

Vår kund arbetar målmedvetet med att effektivisera sin verksamhet. Som en del i det arbetet har begreppet "'œLean"' dykt upp. Men vad innebär egentligen Lean? Och hur får man alla med på tåget?

Lösning

Vi fick i uppdrag att läsa in oss på Lean och utifrån det skriva manus och producera ett interaktivt informationsmaterial om Lean. Resultatet är en cirka 30 minuter lång interaktiv film som ska användas både individuellt och i grupp - som en del i vår uppdragsgivares förbättringsarbete. Men vad är då Lean? Jo, Lean är ett sätt att tänka för att systematiskt effektivisera och utveckla en verksamhet. Lean består av både filosofi, kultur, arbetssätt och verktyg.

Blended Learning för förtroendevalda

Behov

Kunden är Sveriges största företagarorganisation, med omkring 8 000 förtroendevalda. Ungefär 1 000 av dem förnyas varje år. Varje år har de nytillkomna utbildats under flera dagar med lärarledd utbildning, vilket har varit mycket kostsamt.

Lösning

Vi utvecklade en e-learning som den nye förtroendevalde kan ta del av omedelbart. Vår lösning är en webbaserad dokumentärfilm med inskjutna interaktiva övningar. Eftersom deltagaren först går denna kurs och därmed får grundläggande fakta, så har kunden kunnat korta ner den lärarledda träffen. På den träffen kan all tid ägnas åt diskussioner på en högre nivå. Resultatet registreras i CleverLMS, som integrerats med kundens administrativa system.

Affärsmässighet och LoU

Behov

Kunden är en av Sveriges största upphandlingsorganisationer, som årligen gör upphandlingar för många miljarder kronor. Kunden hade ett behov av att, förankra förståelsen för vikten av att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LoU, på ett på ett kvalitetssäkrat och affärsmässigt sätt.

Lösning

Vi gjorde en e-learning om en affärsmässig tillämpning av LoU, riktad till kundens upphandlare och projektledare. Utbildningen inventerar också eventuella behov av fördjupad utbildning inom flera angränsande områden och föreslår lämpliga kurser.

Webbaserad introduktion för studiecirkelledare

Behov

Ett av Sveriges största studieförbund ville kvalitetssäkra introduktionsutbildningen för sina nya cirkelledare, så att alla får samma information. Man ville också stärka vi-känslan och det egna varumärket.

Lösning

För att skapa identifikation och igenkänning guidas den nya cirkelledaren genom utbildningen av karaktärsfulla animerade figurer. De illustrerar målgruppens spännvidd beträffande ålder, geografisk hemvist och ämnesintresse. Figurerna för diskussioner om studiecirkelns arbetsform, ledarskap och lärande. Introduktionen avslutas med ett kunskapstest, för att säkerställa att myndighetskravet på obligatorisk introduktion har tillgodosetts.

Utbildning för kommunernas tjänstemän

Behov

Vår kund är en myndighet som har förvaltningsansvaret för en av Sveriges så kallade grunddatabaser. Myndigheten hade ett behov av att kunna erbjuda en övergripande utbildning om databasens sammanhang och handhavande, samt av att ge en introduktion till databasens styrdokument.

Lösning

Tillsammans med användarna, representanter från vår kund och faktaexperter, gjorde vi en genomlysning av kunskapsområdet. Vi analyserade utbildningsbehovet ur såväl avsändarens som mottagarens perspektiv och definierade utbildningsmålen. Utifrån detta utvecklades utbildningen.

Produkt- och processutbildning

Behov

För att reducera antalet supportärenden och för att säkerställa att alla återförsäljare behärskar såväl produkterna som försäljnings- och beställningsprocessen, behövde vår kund utbilda sina tusentals återförsäljare.

Lösning

Genom animerade processbeskrivningar, interaktiva övningar och videofilmade föreläsningar förklaras och tränas produkterna och processen på ett effektivt sätt. Det sparar både tid och pengar, såväl för vår kund som för återförsäljarna.

Systemutbildning intranät

Behov

Vår kund är en koncern med 2 500 anställda. De använder sitt intranät, byggt på en kombination av EPiServer och SharePoint, som huvudsaklig kommunikationskanal. Kunden behövde snabbt en utbildning för att säkerställa att alla alltid kan få hjälp med hur intranätets ytor och funktioner ska användas.

Lösning

På bara en månad, från beställning till leverans, utvecklade vi en systemutbildning åt vår kund. Lösningen består av en videofilmad skådespelare som introducerar och förklarar det övergripande om intranätet. Genom animerade sekvenser i systemets vyer, ordnade efter de vanligaste arbetsuppgifterna, visas också handgripligen hur man gör i systemet.

Koncernintroduktion

Behov

Kunden är en koncern som har sju olika dotterbolag, med sinsemellan mycket olika verksamheter. Man har behov av att ge alla koncernens nyanställda kvalitetssäkrad information om de olika verksamheterna, för att bädda för samverkan och synergier.

Lösning

Vi utvecklade en e-learning med cirka en timmes omfattning, som berättar om de olika dotterbolagen, den gemensamma historien med mera. Efter varje kapitel finns det interaktiva övningar. Utbildningen avslutas med en examination, vars resultat rapporteras till CleverLMS.

Påverka attityd och öka kunskapen i en hel bransch

Behov

Vår kund vill långsiktigt påverka attityder och höja kompetensen inom arbetsmiljö - för en hel bransch.

Lösning

Tillsammans med kundens ämnesexperter och representanter från den berörda branschen tog vi fram en c:a 2 timmar lång e-learning. För att bryta en del av det motstånd som finns hos målgruppen mot ämnesområdet valde vi att arbeta med humor och ett lustfyllt lärande. Utbildningen består av en blandning av filmer, dialoger och scenarier. Utbildningen finns fritt tillgänglig på bättrevardag.nu.

Produktutbildning för återförsäljare

Behov

Kunden är ett företag som säljer produkter med hjälp av tusentals återförsäljare. Återförsäljarna behöver höjd kompetens kring företagets produkter och hur de ska säljas. Kunden vill att fler personer hos återförsäljarna ska genomgå produktutbildningen.

Lösning

CleverLearning producerade en cirka två timmar lång webbaserad utbildning som introducerar varje produkt. Utbildningen består av en blandning av video, multimedia och interaktiva övningar.

Utbilda EPiServer-redaktörer med e-learning

Behov

Hur gör man för att utbilda sina medarbetare så att de kan använda publiceringsverktyget EPiServer för att hålla intranätet uppdaterat och levande?

Lösning

Med hjälp av e-learning är det möjligt att snabbt och effektivt utbilda en geografiskt spridd målgrupp. Åt vår kund producerade vi en c:a 60 minuter lång utbildning som lär ut grunderna i EPiServer - och som samtidigt motiverar och inspirerar. Eftersom utbildningen fungerar både som introduktion och lathund är hjälpen alltid nära tillhands.

Introduktionsutbildning som e-learning

Behov

Kunden ville ge nyanställda tillgång till introduktionsutbildning redan från första anställningsdagen.

Lösning

CleverLearning producerade en webbaserad introduktionsutbildning som välkomnar den nyanställde. På ett effektivt men lättsamt sätt introduceras bland annat affärsidé, organisation, säkerhet, produkter och företagskultur.

Ny EU-standard som e-learning

Behov

Kunden efterfrågade en webbaserad utbildning i en ny EU-standard. Man behövde även ett system för att administrera deltagare.

Lösning

I nära samarbete med kundens ämnesexperter skrev vi manus. Utbildningen producerades i Flash och består av en blandning av animerade föreläsningar, läsavsnitt och simuleringar. Utbildningen avslutas med ett examensprov och resultatet registreras i det administrativa system som vi också utvecklade.

Kontakta oss för mer information eller kostnadsfri offert!

CleverLearning AB

CleverLearning är en e-learningbyrå som producerar e-learning på uppdrag av företag, myndigheter och ideella organisationer.

Kontaktinformation

Box 12208
102 25 Stockholm

08 612 74 10
+46 8 612 74 10